Regulamin platformy do nauki języków obcych Skrivanek

§1
Zakres przedmiotowy:

 1. Niniejszy Regulamin platformy do nauki języków obcych, zwany dalej Regulaminem, określa prawa, obowiązki i zasady korzystania platformy przez Użytkownika, a także prawa i obowiązki właściciela serwisu, tj. szkoły językowej Skrivanek, zwanej dalej Usługodawcą.

§2
Definicje:

 1. Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Konto – indywidualne konto Użytkownika w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Usługodawcę,
 • Kurs – program wchodzący w skład platformy, umożliwiający naukę danego języka, składający się z pakietu lekcji,
 • Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku oraz założenie mu spersonalizowanego konta Użytkownika.
 • Platforma do nauki języków obcych – platforma edukacyjna stworzona przez Skrivanek Sp. z o. o. służąca do nauki w systemie on-line dostępna pod adresem: https://kursyonline.szkolajezyk.pl/
 • Urządzenie końcowe – wszelkie podłączone do Internetu urządzenia umożliwiające korzystanie z zasobów Platformy, w szczególności komputer, laptop, telefon komórkowy, tablet,
 • Usługodawca – Skrivanek Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024886, NIP:  634-22-45-400,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631),
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z platformy do nauki języków obcych Skrivanek. Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być Użytkownikiem, jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z platformy. RODO
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§3
Platforma do nauki języków obcych Skrivanek

 1. Platforma do nauki języków obcych  Skrivanek jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Usługodawca w ramach platformy do nauki języków obcych umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z kursów językowych.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom skorzystanie z Platformy do nauki języków obcych Skrivanek w wersji desktopowej oraz mobilnej, tj. przy użyciu telefonów komórkowych i tabletów. Usługodawca zastrzega, że Użytkownik korzystający z wersji mobilnej posiadać będzie dostęp do serwisu w ograniczonym zakresie, przystosowanym do zdalnego korzystania z serwisu.
 4. Dostęp do pełnej wersji kursu jest odpłatny, zgodnie z zasadami wskazanymi w §10 .

§4
Prawa autorskie

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej https://kursyonline.szkolajezyk.pl/, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ stanowią własność intelektualną Usługodawcy, bądź podmiotów trzecich.
 2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§5
Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z platformy do nauki języków obcych w wersji desktopowej wymagane jest:
  1) posiadanie przez Użytkownika komputera mającego dostęp do sieci internetowej,
  2) korzystanie przez Użytkownika z systemu operacyjnego Mac OS wersja 10.6 lub wyższej, Windows XP lub wyższy,
  3) korzystanie przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox w wersji co najmniej 3, Opera w wersji co najmniej 10 lub nowsze,
  4) posiadanie przez Użytkownika zainstalowanego na komputerze oprogramowania Adobe Flash 9.x
 2. W celu korzystania z serwisu platformy do nauki języków obcych w wersji mobilnej wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z systemem operacyjnym Android w wersji minimum 3.0.0. lub iOS oraz dostęp do Internetu.
 3. Do korzystania z platformy do nauki języków obcych wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych “cookies” (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Użytkownikowi zalogowanie się na konto i korzystania z pełnego dostępu do zasobów platformy do nauki języków obcych.
 4. Z uwagi na multimedialne elementy kursu zalecane jest korzystanie z platformy do nauki języków obcych z włączonym dźwiękiem.

§6
Rejestracja Użytkownika. Konto Użytkownika

 1. W celu korzystania z platformy do nauki języków obcych niezbędne jest zarejestrowanie się poprzez założenie konta Użytkownika.
 2. Założenie konta jest bezpłatne.
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego bądź za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych, na których dostępne jest konto platformy do nauki języków obcych. Założenie konta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 4. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ustępie poprzednim, wypełnia się poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail. Podanie adresu e-mail przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do jego zarejestrowania. Podany adres e-mailowy staje się loginem Użytkownika.
 5. Podany w trakcie rejestracji przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania przez Usługodawcę informacji związanych z działaniem platformy do nauki języków obcych.
 6. Użytkownik w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio platformą do nauki języków obcych lub kursów językowych organizowanych przez Skrivanek Sp. z o.o.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania w procesie rejestracji prawdziwych danych.
 • Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego powinny być przez Użytkownika zalogowanego aktualizowane
 • Użytkownik ma wgląd do swoich danych i uprawniony jest do ich edytowania w każdej chwili.
 • Z jednego konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.
 • W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Użytkownika prawidłowego loginu i hasła.
 • W sytuacji, w której Użytkownik zapomni hasła, może on skorzystać z opcji resetowania hasła dostępnej na stronie platformy do nauki języków obcych.

§7
Dostęp do platformy do nauki języków obcych

 1. Użytkownik, który uiści opłatę za kurs, uprawniony jest do korzystania z pełnej wersji kursu przez okres, na jaki został on wykupiony.
 2. Dostęp do pełnej wersji kursu jest aktywowany w momencie potwierdzenia przez system otrzymania płatności.

§8
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Zabrania się zakładania kont o nazwach, które nawiązują do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z dobrym obyczajem i/lub do których Użytkownik nie ma stosownych uprawnień.
 2. Wyłączona jest możliwość posługiwania się przez Użytkownika nazwą konta, która jest adresem strony internetowej i/lub napisami będącymi znakiem towarowym, a także znakami mogącymi naruszać prawa osób trzecich.
 3. Użytkownik powinien przestrzegać następujących zasad w zakresie bezpieczeństwa danych:
  1) chronić hasła do konta przed dostępem osób trzecich,
  2) wylogować się z konta za pomocą przycisku „Wyloguj”, zwłaszcza podczas korzystania z platformy do nauki języków obcych z urządzeń dostępnych publicznie np. umieszczonych w szkołach, kawiarniach internetowych itp.,
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Użytkownika do zasad wskazanych w ustępie poprzednim.
 5. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań, które mogą powodować destabilizację działania platformy do nauki języków obcych bądź w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z platformy innym Użytkownikom.
 6. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika prób uzyskania dostępu do zasobów, do których Użytkownik nie posiada uprawnień.

§9
Uprawnienia i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca uprawniony jest do odmowy zarejestrowania Użytkownika, który nie zastosuje się do obowiązków wskazanych w §8 ust. 1 i ust. 2.
 2. Usługodawca uprawniony jest do przesyłania Użytkownikowi na adres e-mail podany w trakcie rejestracji informacji związanych z działaniem platformy do nauki języków obcych.
 3. W sytuacji uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z platformą do nauki języków obcych lub pozostałymi produktami właściciela platformy, Usługodawca uprawniony jest do przesyłania Użytkownikowi drogą elektroniczną tych treści.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który w rażący sposób nie przestrzega niniejszego Regulaminu.

§10
Płatności

 1. Opłaty wskazane na stronie internetowej są cenami brutto, które zawierają podatek VAT i wyrażone są w walucie adekwatnej do lokalizacji geograficznej użytkownika.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z pełnej wersji kursu po uiszczeniu opłaty, aktualnie obowiązującego cennika bądź promocji.
 3. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do platformy do nauki języków obcych powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać przekazana Usługodawcy w formie mailowej w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności. Przy płatnościach cyklicznych wystarczy jednorazowe wyrażenie zgodny na otrzymywanie faktur
 4. Usługodawca nie przechowuje numeru karty płatniczej Użytkownika. Co więcej proces realizacji płatności jest szyfrowany certyfikatem SSL, co gwarantuje bezpieczeństwo zakupu.
 5. W przypadku płatności jednorazowej za pośrednictwem podmiotów obsługujących płatności, Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stronę internetową danego podmiotu, a następnie dokonuje płatności zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot.

§11
Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem platformy do nauki języków obcych uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: szkola@skrivanek.pl
 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane adresowe Użytkownika, nazwę Użytkownika, a także wskazanie usługi, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
 4. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.), termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o kolejne 14 dni.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 6. Odpowiedź zostanie wysłana Użytkownikowi w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie nieprawidłowości, na adres wskazany w zgłoszeniu.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności powinny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

§12
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik podając podczas rejestracji swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu korzystania z platformy do nauki języków obcych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane dotyczące Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Administratorem danych osobowych klientów jest Usługodawca.

§13
Polityka prywatności

 1. Na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy do nauki języków obcych.
 2. Poprzez rejestrację lub korzystanie z serwisu, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” żadne dane osobowe nie są przetwarzane i/lub przechowywane.
 4. Pliki „cookies” nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego Użytkownika, nie niszczą systemu, nie powodują zmian konfiguracyjnych, a także nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do odwołania zgody na wykorzystanie przez Usługodawcę plików „cookies”. W tym celu Użytkownik powinien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z platformy do nauki języków obcych. W takim przypadku Użytkownik pozbawiony będzie możliwości korzystania z platformy do nauki języków obcych.
 6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 7. Dane uzyskiwane automatycznie, jak np. numer IP komputera Użytkownika, wynikające z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych, są gromadzone w logach serwera, na którym opublikowana jest platforma do nauki języków obcych.
 8. Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat Użytkowników:
  1. Informacje przekazywane przez Użytkowników
   – email;
   – imię i nazwisko;
  1. Dane gromadzone przez nas automatycznie (mogą ale nie muszą obejmować):
   – identyfikatory wyświetlania reklam jak np. ‘cookie’
   – identyfikator urządzenia, np. rozdzielczość ekranu, model urządzenia
   – informacje dotyczące sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z naszej platformy, takie jak na przykład wybór języka nauki, historia wykonanych lekcji itp.
 9. Informacje z innych źródeł
  Podmioty dostarczające dane to np.
  – dostawcy usług płatniczych, którzy przekazują nam informacje o metodzie czy dacie płatności
  – partnerzy, którzy współpracują z nami w ramach oferowania dostępu do naszego serwisu lub w ramach wspólnych działań marketingowych
  – podmioty dostarczające nam dane demograficzne, geograficzne, dotyczące reklam, w tym reklam opartych na targetowaniu i reklamą online oraz szeroko rozumianą analityką
  – publicznie dostępne źródła
 10. Powyższe informacje wykorzystujemy w celu korzystania z usług świadczonych przez Skrivanek Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych.
 11. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  – sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  – żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art.
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  – przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

§14
Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z platformy do nauki języków obcych po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

§15
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://kursyonline.szkolajezyk.pl/regulamin
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w formie elektronicznej.
 • Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usługi platformy do nauki języków obcych będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 • Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 • Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.